مؤمن در قرآن

انسان‌هاي خوب در درجه اول كساني هستند كه در بعد نظري و آراي ايمان و در بعد داراي اعمال صالح باشند چنان كه قرآن كريم مي‌فرمايد: "الَّذِين‌َ اَّمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَات‌ِ طُوبَي‌َ لَهُم‌ْ وَحُسْن‌ُ مَاَّب‌ٍ; (رعد، 29) آن‌ها كه ايمان آوردند، و عمل صالح انجام دادند پاكيزه‌ترين ]زندگي‌[ نصيبشان است و بهترين سرانجام‌ها." برخي از اعمال صالح كه مورد تأكيد قرآن كريم قرار گرفته است عبارتند از:
1. نماز، آن‌ها كه زكات مي‌پردازند و به آخرت يقين دارند; "الَّذِين‌َ يُقِيمُون‌َ الصَّلاَة‌َ وَيُؤْتُون‌َ الزَّكَاة‌َ وَهُم بِالْاَّخِرَة‌ِ هُم‌ْ يُوقِنُون‌َ; (لقمان‌، 4) همان‌ها كه نماز را برپا مي‌دارند، زكات را ادا مي‌كنند، و به آخرت يقين دارند."
2. شب زنده‌داري‌; اهل استغفار به خصوص در سحرگاهان‌; در اموالشان براي سائل و محروم حقي هست‌; (ذاريات‌، 17 ـ 19)
3. "همان‌ها كه از پروردگارشان در غيب و نهان مي‌ترسند و از قيامت بيم دارند." (انبيأ، 49)
4. "كساني كه اموال خدا را در راه خدا انفاق مي‌كنند" و منت نمي‌گذارند." (بقره‌، 262)
5. "آن‌ها كه در نمازشان خشوع دارند و آن‌ها كه از لغو و بيهودگي روي گردانن #¢ آن كه دامان خود را از آلودگي به بي‌عفتي حفظ مي‌كنند... و آن‌ها كه امانت‌ها و عهد خود را مراعات مي‌كنند... و آن‌ها كه از نمازهايشان مواظبت مي‌نمايند...."
(مؤمنون‌، 2، 3، 5، 8، 9)(ر، ك‌: نمونه‌، آيت الله مكارم شيرازي و ديگران‌، ج 14، ص 193 ـ 205، دارالكتب الاسلامية‌.)
به نقل از اداره پاسخگويي آستان قدس رضوي (لوح فشرده پرسمان، اداره مشاوره نهاد نمايندگي مقام معظم رهبري در دانشگاه ها، كد: 194/400008)